Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Název

Základní škola ZaHRAda

Organizační struktura

Organizační struktura vyplývá z přijatého Organizačního řádu ZŠ ZaHRAda

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU:

– Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

– Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění.

– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

– Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí školy lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, Tišnov (osobně, poštou, případně datovou schránkou) a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

Formuláře

Důvod a způsob založení

Základní škola ZaHRAda byla založena v roku 2015 spolkem Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání.

Nejdůležitější dokumenty vydané školou

– Školní vzdělávací program ZŠ ZaHRAda

– Školní řád ZŠ ZaHRada

– Provozní řád ZŠ ZaHRada

– Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ZŠ ZaHRAda

Žádosti o informace

Škola poskytne informace v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Příjem stížností a dalších podání

Lhůty k vyřízení stížnosti:

    • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
    • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.