O škole

Příběh Zahrady

Zaměření školy

Komunita

Jsme komunitou podporovaná škola, kde jsou důležité osobní vztahy. Školu založila skupina rodičů zformovaná ve spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Všem rodičům a pracovníkům školy je umožněno prostřednictvím členství ve spolku ovlivňovat fungování školy a účastnit se komunitního života.

International school

Snažíme se být „international school“. Tvoříme otevřený prostor, kde se setkávají a obohacují různí lidé, myšlenky a kultury. Ve škole méme vždy několik zahraničních dobrovolníků, aby se angličtina i další cizí jazyky stali běžnou a přirozenou součástí všedního dne ve škole. Mezinárodní rozměr školy chceme rozvíjet formou partnerství se zahraničními školami a studijními výjezdy průvodců i žáků do zahraničí.

Člověk a příroda

Předáváme dětem úctu k člověku a přírodě. Vedeme sebe i děti k odpovědnému jednání k sobě, lidem a prostředí, což se projevuje v obsahu vzdělávání i běžném chodu školy. Cílem vzdělávání je zodpovědný a samostatný žák, který zná sám sebe a aktivně se zajímá o dění kolem sebe, přistupuje uvědoměle a ohleduplně k okolnímu světu. Zavádíme a podporujeme venkovní výuku.

Důvěra a respekt

Budujeme kulturu péče, důvěry a respektu. A to nejen mezi dětmi, ale také mezi dospělými.

Individualita

Podporujeme individualitu dětí. Vycházíme z toho, že ve vzdělávání je nejdůležitější chuť a dovednost se učit. Prostřednictvím formativního přístupu a hodnocení podporujeme sebeřízené učení a sebehodnocení. Staráme se o jejich kariérní růst.

Učící se organizace

Jsme učící se organizace. Učíme se tím, že to děláme a vyhodnocujeme. Vždy učíme ve dvou v tandemu nebo s asistentem. Vlastní rozvoj zajišťujeme prostřednictvím učících se skupin, sdílením i neustálým vzděláváním.

O Montessori

V ZaHRAdě věříme, že lze pro děti vytvořit takové prostředí, které jim bude přirozeně prospívat a bude pomáhat uspokojovat jejich potřeby. Proto následujeme základní principy Montessori pedagogiky.

  • Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti.
  • Využíváme senzitivních období dítěte, které představuje optimální čas s největším potenciálem rozvíjet některou z jejich schopností či dovedností.
  • Vytváříme připravené prostředí, a to jak z hlediska prostoru (pořádek a klid), materiálního vybavení (pomůcky, zařízení) i vztahů ve škole (mezi průvodci a dětmi, mezi dětmi navzájem).
  • Postupujeme od konkrétního k abstraktnímu a vybavujeme školu speciálně vyvinutými pomůckami.
  • Nepřerušujeme práci dítěte. Děti mají možnost najít si činnost, která je nejvíce zaujme, a následně se do ní ponořit. Vyučovací doba není rozdělena do vyučovacích hodin, je velmi flexibilní a zahrnuje výrazný prostor pro volnou práci.
  • Děti mají možnost přirozeného pohybu. Mohou se volně pohybovat, pro svoji práci si mohou zvolit místo, které jim vyhovuje. Přestávku v práci (včetně jídla) si zařazují podle vlastní potřeby.
  • Pracujeme s chybou. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a bohatý zdroj nových poznatků. V hodnocení se nesoustředíme na chyby, průvodce je zpravidla neopravuje, ale pracuje s nimi. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si děti mohly samy zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu – vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.
  • Vědomě pracujeme s hodnocením. Používáme popisný jazyk a formativní přístup. Našim cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně naplňuje a nedělaly práci pro uspokojování představ dospělého nebo pro pochvalu.
  • Učíme se ve věkově smíšených skupinách. Ve třídách pracují děti ze tří ročníků (v tzv. trojročích). Takové prostředí podporuje spolupráci, poskytování pomoci a komunikaci. Starší děti se starají o mladší a učí je, čímž také zdokonalují své vlastní schopnosti. Děti se každý rok ocitají v jiné roli. Ve smíšené třídě se různorodost stává normou, která pomáhá principu nesrovnávat děti mezi sebou navzájem a poskytovat každému bezpečí v jeho individuálním vývoji.

Jak to u nás vypadá

Jednotlivé třídy jsou pojmenované po stromech. Podle principu Montessori
učíme v trojročích a v každé třídě jsou věkově smíšené kolektivy.

První trojročí (1.–3. ročník) má dvě paralelní třídy Jabloň a Třešeň.
Druhé trojročí (4.–6. ročník) má také dvě paralelní třídy Lísku a Kaštan.
Třetí trojročí (7.–9. ročník) má zatím jen jednu třídu pojmenovanou Bříza.
Pracoviště v Nedvědici má jednu třídu, kde se učí první i druhé trojročí společně, a jmenuje se Jasan.

Lidé v Zahradě

Vedení školy

„Měním školství zevnitř!“

Jiří Vorlíček

ředitel

Po zkušenostech s výukou na základní škole i gymnáziu pracoval na Lipce jako vedoucí pracoviště Kamenná. Koordinoval vzdělávání učitelů a zaváděl dlouhodobou venkovní výuku do škol. Na Univerzitě Palackého učí environmentální výchovu a je metodikem pro zavádění formativního hodnocení v MAP Tišnovsko. Nyní působí jako ředitel Základní školy ZaHRAda v Tišnově a snaží se měnit školství zevnitř.

Jana Růžičková

zástupkyně ředitele, administrativa

Šárka Lolková

provoz školy

+420 605 480 352

Denisa Štěpánková

provoz školy, metodik prevence

toho času na mateřské dovolené

Průvodci

Barbora Krčálová

hlavní průvodkyně Jabloně
1. trojročí

barbora.krcalova@skolazahrada.cz

+420 736 671 388

Jana Vorlíčková

průvodkyně Jabloně
1. trojročí (asistentka)

jana.vorlickova@skolazahrada.cz

+420 739 229 964

Jarmila Zatloukalová

průvodkyně Třešně
1. trojročí

jarmila.zatloukalova@skolazahrada.cz

+420 603 228 441

Alena Ševčíková 

hlavní průvodkyně Třešně
1. trojročí

alena.sevcikova@skolazahrada.cz

+420 774 837 546

Milan Růžička

hlavní průvodce Kaštanu
2. trojročí

milan.ruzicka@skolazahrada.cz 

+420 603 179 039

Veronika Martínková

průvodkyně Kaštanu
2. trojročí (asistentka)

veronika.martinkova@skolazaharada.cz

Jan Pořízek 

průvodce Lísky 
2. trojročí (asistent)

jan.porizek@skolazahrada.cz

Nikol Muselíková

hlavní průvodkyně Lísky
2. trojročí

nikol.muselikova@skolazahrada.cz

Mon Blažková

průvodkyně
1.–3. trojročí (anglický jazyk)

monika.blazkova@skolazahrada.cz

Lenka Kliková

průvodkyně 2. a 3. trojročí
(hudební výchova)

lenka.klikova@skolazahrada.cz

Zuzana Kostřicová

hlavní průvodkyně Břízy
3. trojročí

zuzana.kostricova@skolazahrada.cz

+420 736 441 799

Marie Vozdecká

průvodkyně Břízy
3. trojročí (asistentka)

marie.vozdecka@skolazahrada.cz

+420 739 521 048

Kateřina Hasoňová

průvodkyně Břízy
3. trojročí (asistentka)

katerina.hasonova@skolazahrada.cz

Silvia Kutálek Gregoričková

 průvodkyně 2. a 3. trojročí
(matematika)

silvia.gregorickova@skolazahrada.cz

Branislav Štepita

průvodce Břízy 3. trojročí
(LUSK, tělesná a pohybová výchova)

branislav.stepita@skolazahrada.cz

Lucie Krejčí

průvodkyně Břízy 3. trojročí
(český jazyk, LUSK)

lucie.krejci@skolazahrada.cz

Jitka Čechová

průvodkyně Břízy
3. trojročí (španělský jazyk)

jitka.cechova@skolazahrada.cz

Jiří Straka

průvodce Břízy
3. trojročí (IT)

jiri.straka@skolazahrada.cz

Eliška Vrbová

průvodkyně 2. trojročí
(výtvarná výchova)

eliska.vrbova@skolazahrada.cz

Nikola Štěrbová

průvodkyně 3. trojročí
(výtvarná výchova)

nikol.sterbova@skolazahrada.cz

Dagmar Vávrová

průvodkyně Břízy 3. trojročí
(německý jazyk)

dagmar.vavrova@skolazahrada.cz

Dobrovolníci

Záleží nám na mezinárodním kontextu školy, a tak zapojujeme do činností školy vždy několik dobrovolníků z různých zemí. Někteří pomáhají ve výuce, jiní ve školní družině nebo klubu. Ti, kteří jsou dobří lektoři, jsou zapojeni do výuky cizího jazyka.

Dobrovolníci 2023/2024

Theo Mates Gonzalez

Bříza

temates@gmail.com 

+420  774 621 600 / +34 653 718 375

Miriam Turrin

první trojročí

miriamturrin2003@gmail.com 

+393 464 040 980 / +420 722 364 225

Yegane Bakhishova

první trojročí

bakhishovayeagane@gmail.com 

+994 506 531 292  / +420 739 639 707

Berkem Guzel

druhé trojročí

berkemguzel99@gmail.com

+905 059 984 756

Qetusi

Bříza

bketevan.midelshvili@gmail.com

+420 603 174 284 / +995 557 775 643

Školské poradenské pracoviště

V rámci školy funguje Školské poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Tvoří ho společně výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagožky, školní psycholožka a sociální pedagožka. Spolupracuje kromě žáků a rodičů také s průvodci a zajišťuje komunikace se Školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC). Koordinátorkou ŠPP je Jana Růžičková. Smyslem služeb ŠPP je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Výchovná poradkyně

Podporuje žáky při volbě povolání a kariérovém rozvoji, připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Jana Vorlíčková

Školní metodička prevence

Snaží se zachytit signály rizikového chování, pracuje se žáky individuálně i skupinově, věnuje se adaptaci žáků na nové podmínky, vztahové problémy a potíže ovlivňující vzdělávání žáků, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování.

Denisa Štěpánková

Školní psycholožka a kariérová poradkyně

Provádí krizovou intervenci a poskytuje psychologickou podporu pro žáky, průvodce i rodiče, provádí metodické intervence a depistáže specifických poruch učení, zajišťuje diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků a sociálního klimatu třídy, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, individuálně řeší osobní problémy žáků, poskytuje konzultace a zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků. Z pozice kariérové poradkyně podporuje žáky při rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání .

Kateřina Žalčíková

Speciální pedagožky

Vyhledává a diagnostikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje individuální speciálněpedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, zajišťuje výuku žáků v předmětu speciální pedagogické péče (PSPP), podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování, navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály, poskytuje individuální konzultace pro rodiče.

Vanda Marečková a Zuzana Škyříková

zuzana.skyrikova@skolazahrada.cz

Demokratické orgány školy

Rodiče jsou spoluzřizovatelé školy. Vytvořili jsme systém kolektivních orgánů školy. Děti mají třídní kruhy, při škole působí Školská rada a Rada ŠPO, v rámci komunity funguje Sněm ZaHRAdy a za zřizovatele Členská schůze Hnízda. Rodiče, průvodci i děti tak mají možnost spolurozhodovat o zásadních otázkách školy. Snažíme se o dosažení konsenzu, a ne jen o prosté přehlasování menšiny. Doporučujeme, aby se alespoň jeden z rodičů stal členem zřizovatele školy: Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Rada ŠPO

Rada Školské právnické osoby má 4 členy volené zřizovatelem školy. Dohlíží na správné (právní, formální a ekonomické) fungování školy. Schází se obvykle dvakrát ročně. Je tvořena zástupci za zřizovatele (Výbor Hnízda a členy), Město Tišnov (radní pro školství) i za externí odborníky (ředitel jiné školy).

Školská rada

Školská rada je tvořená šesti členy, vždy po dvou zástupcích za rodiče, dva za pedagogy a dva za zřizovatele školy. Školská rada dohlíží na reálné fungování školy, její pedagogickou koncepci, je spojníkem mezi rodiči a školou (v záležitostech, které nejsou individuálního charakteru, komunikují potřeby rodičů ke škole). Školská rada se schází několikrát v průběhu školního roku podle potřeby. Její odpovědností je také organizovat Sněmy Zahrady.

Sněm Zahrady

Sněm ZaHRAdy je poradní orgán Členské schůze spolku a spolu s ředitelem slouží jako rozhodovací orgán školy. Řeší zejména zásadní otázky školy (například základní pedagogické směrování a koncepci, volbu ředitele, evaluaci školy, prostory školy), ale i komunitní záležitosti (akce spolku, budování vztahů). Účastníky Sněmu jsou pracovníci školy, rodiče i děti zapsané ve škole. Sněm rozhoduje 2/3 většinou přítomných. Snaží se rozhodovat konsensuálně. Rozhoduje i věci spadající přímo do kompetence členské schůze Hnízda, protože členská schůze má rozhodovat ve shodě se Sněmem školy. Rozhoduje zejména o změně nebo zvýšení školného, o půjčkách školy a o změně filozofie školy. Obvykle se Sněm koná na podzim a na jaře školního roku (jako celodenní setkání). Dle aktuální potřeby je možné svolat také sněm mimořádný. Podnět ke svolání mimořádného sněmu může dát Školská Rada, zřizovatel školy, nebo její ředitel.

Členská schůze Hnízda

Díky členství v Hnízdě získávají rodiče i průvodci informace o fungování školy a mají možnost školu podporovat, ovlivňovat a fakticky tvořit. Aktivně se tak všichni zapojují do spolkového života. Považujeme za důležité, aby se všichni účastnili pravidelných Sněmů ZaHRAdy a členské schůze Hnízda. Placením ročního příspěvku zajišťujeme společné fungování našeho zřizovatele.

Napsali o nás